بایگانی دسته‌ها: صبحانه شاه و درویش

صبحانه شاه و درویش

اگر آن چای فرستاده از ایران نبود/ یا که آن بستۀ حاوی بهار نارنج/ اگر آن نعلبکی اهدائی، یا همین عکس نبود/ در دیاری که در آن سنگک نیست/ به چه عشق و چه امید، ناشتا میخوردیم؟