بایگانی برچسب‌ها: سلیمان

اینک تو زیبا هستی‌‌ ای محبوبۀ من، اینک تو زیبا هستی‌

اینک تو زیبا هستی‌‌ ای محبوبۀ من، اینک تو زیبا هستی‌. و چشمانت ازپشت بُرقعِ تو مثل چشمان کبوتر است. و موهایت مثل کله بز هاست که بر جانب کوه جلعاد خوابیده اند. دندانهایت مثل کلۀ گوسفندان پشم بریده که از شستن بر آمده باشند و همگی‌ آنها توأم زاییده و در آنها یکی هم نازاد نباشد. لبهایت مثل رشتۀ قرمز و دهانت جمیل است. و شقیقه‌هایت در عقب برقع تو مانند پارۀ انار است. گردنت برج داوود است که بجهت سلاح خانه بنا شده است . و در آن هزار سپر یعنی‌ همه سپرهای شجاعان آویزان است. دو پستانت مثل دو بچۀ توام آهو میباشد که در میان سوسنها میچرند. تا نسیم روز بوزد و سایه‌ها بگریزد. به کوه مُر و بتل کُندُر خواهم رفت.‌ ای محبوبۀ من تمامی تو زیبا میباشد. در تو عیبی نیست. بیا با من از لبنان ‌ای عروس با من از لبنان بیا. از قلّهٔ اَمانَه از قلّهٔ شَنیر و حَرمون از مغاره‌های شیرها و از کوههای پلنگها بنگر. ‌ای خواهر و عروس من دلمرا بیکی از چشمانت و بیکی از گردن بندهای گردنت ربودی . ای خواهر و عروس من محبتهایت چه بسیار لذیذ است. محبتهایت چه بسیار از شراب نیکوتر است. و بوی عطرهایت از جمیع عطرها. ‌ای عروس من لبهای تو عسل را میچکاند. زیر زبان تو عسل و شیر است و بوی لباست مثل بوی لبنان است. خواهر و عروس من باغی‌ بسته شده است. چشمهٔ مقفل و منبع مختوم است. نهالهایت بستان انار‌ها با میوه‌های نفیسه و بان و سنبل است. سنبل و زعفران ونی و دارچین با انواع درختان کندر مُر و عود با جمیع عطرهای نفیسه. چشمۀ باغها و برکۀ آب زنده. و نهرهائیکه از لبنان جاری است. ‌ای باد شمال برخیز و‌ای باد جنوب بیا. بر باغ من بوز تا عطرهایش منتشر شود. محبوب من بباغ خود بیاید و میوه نفیسه خود را بخورد.

عهدِ عتیق انجیل . غزل غزل‌های سلیمان. باب چهارم