بایگانی برچسب‌ها: Richard Séguin

بنویس، بنویس

بنویس، بنویس—پر شور و زیبا از ریشار سگوین—ترجمه اشعار تقدیم به همه آنانی که با قلم خود با بیعدالتی میجنگند

بنویس از صحرای رونده / از جنگل معدوم / بنویس از هر ضربۀ تبر / از هر پرنده تیر خورده/ از همه دریاچه های مسموم / این سیاره از وجود تهی شده/ فریاد کن درباد / بنویس زندگی وهوس هایت را// بنویس، بنویس، همیشه بنویس/ بر ماسه، حتی بر آب/ بنویس ازبرای غرق نشدن/برای گذر از اقیانوس ها/ بنویس برای غلبه بر دروغ/ کلمات نفرت خورندۀ روح / بنویس برای کسانی که نمیدانند/ که سکوت تنها صدای آنان است // بنویس…
بنویس برای زن کتک خورده/ برای مرد گرسنه / برای آنانکه واداربه سکوت شده اند/ با سلاح آتشین یا آهنین/ بنویس بروی دیوار محله های محصور شده/ برای بریدن میله ها /برای دستهایی که دیگر نمیتوانند/ برای آنانی که تعقیب یا کشته میشوند/ به نام خدا یا قانون/ به آنانی که انگشتانشان قطع شده // بنویس …

بنویس تا بسی فراتر رویم از مرزها، از نژادها/ تا از آنانی بگوئیم که مرعوب شده اند/ که بخاطر نوشتن محصور شده اند/ که سخن بلند میگویند و رسا میگویند/ برفرازهمهمه مرگ//بنویس// بنویس فریادهای کوبنده ات را / بنویس زندگی و عمرت را/ بنویس بروی پرچمی که برافراشته میشود/ رودر روی دیگر پرچمهای در حال احتزاز/ بنویس برای آنانی که بپا میخیزند/ برعلیه جهل و زور/ بنویس برای فردا هائی قابل زندگی / و برای رام نمودن امروزها// بنویس …

بنویس از دوستیهای مرده/ از فراموشی که بر در میکوبد/ از لذت عشاق/ از وحشت پیری/ با مشتهایت از اعماق وجود/ با لبخند یک کودک/ برای فراموش نکردن خون… بنویس، بنویس زیباترین ترانه ها / فریادی از عشق برای زنده ها// بنویس/ فریادی از عشق برای زنده ها

 

Ecris, Ecris: Richard Séguin. from Appalaches Album// Paroles: Charly Bouchara Musique